Struktura dlouhodobého záměru

Základní školy speciální Psáry 2010

 1. Cíle, stanovené v předchozím období, a jejich plnění

  Úzká spolupráce mezi Domovem Laguna Psáry a školou je nadále na vynikající úrovni a naše vize z předchozích období se zcela naplnila. Škola i nadále využívá všechny prostory Domova Laguna, které ke své činnosti potřebuje.

 2. Nastínění demografického vývoje v regionu, ze kterého škola získává většinu uchazečů – okres, obec s rozšířenou působností atd. (spádová oblast), očekávané důsledky tohoto vývoje a připravovaná opatření k realizaci dlouhodobých záměrů školy

  Škola i nadále bude získávat největší počet žáků z řad klientů Domova Laguna Psáry, kteří musí plnit povinnou školní docházku. Dále získává škola žáky z regionu zejména obcí Jesenice, Psáry, Jirčany a Jílové. Tyto regiony se počtem obyvatelstva výrazně zvyšují, je předpoklad, že i zájem o docházku do školy bude vyšší. Kapacita školy je naplněna na maximální počet žáků-20. Rodiče, kteří doposud dováželi děti do škol v Praze, zjistili, že doprava do Prahy je problémovější, volí proto školu v Psárech. Přestože škola neprovozuje družinu, nabízí DLP formou denního stacionáře odpolední pobyt pro žáky školy, než si je rodiče mohou vyzvednout. Tato forma se nám plně osvědčuje, je žádaná.

 3. Vývoj počtu žáků a učitelů za poslední nejméně tři roky v denním studiu a ostatních formách studia zvlášť; očekávaný vývoj počtu žáků v následujících letech a s ním spojený předpokládaný vývoj počtu přepočítaných učitelských úvazků a počtu nepedagogických zaměstnanců

  Jak již bylo výše zmíněno škola má zcela naplněnou kapacitu žáků. Na tento počet žáků jsme s ohledem na současnou ekonomickou situaci nenavyšovali počty pedagogů, ale organizačními opatřeními a vhodným uzpůsobením vyučovacího procesu ve spolupráci s DLP jsme schopni tuto situaci zvládnout. Navýšení počtu žáků máme povoleno. Další navýšení počtu žáků bez navýšení počtu pedagogů možné.
  Škola i nadále organizuje a bude organizovat kurz základů vzdělání při ZŠS Psáry. Možnost tohoto vzdělávání vešla ve známost v našem regionu a skutečně se ho zúčastňují žáci z okolních obcí.

 4. Vývoj počtu absolventů za poslední nejméně tři roky a předpokládaný počet absolventů v následujících letech; jejich uplatnění na trhu práce a v terciárním vzdělávání; pokles počtu žáků v průběhu studia, jeho příčiny a řešení
  Škola má průměrně 2 až 3 absolventy za rok, kteří nepokračují v dalším vzdělávání z důvodu jejich postižení. V letošním školním roce ze 4 absolventů jsou tři s těžkým zdravotním postižením a jejich uplatnění na trhu práce není možné. Čtvrtý se bude moci po zácviku uplatnit na trhu práce. Škola při začleňování absolventů do pracovního procesu bude moci v nejbližší době využívat nabídku pracovních příležitostí v chráněné pekařské dílně. Tento projekt je spolufinancován z ESF a měl by být dokončen v létě roku 2011.
 5. Důraz na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu a její hodnocení v posledních nejméně třech letech; záměry školy v oblasti zjišťování kvality v následujících letech; evaluační zdroje školy a vyhodnocení výsledků za celou školu i za jednotlivé obory vzdělávání (v členění na maturitní a nematuritní, u gymnázií na čtyřleté a víceleté)

  Materiální podmínky, které škola získala v posledních letech umožnily bezesporu zkvalitnit vyučovací proces, zejména umožnily jeho individualizaci.
  Protože se škola zaměřuje zejména na vzdělávání žáků s těžším a těžkým postižením, je práce asistentů pedagoga zcela nezbytná. Pokud to ekonomické podmínky umožní, bylo by potřeba navýšit počet asistentů alespoň o 0,5 úvazku.

 6. Integrace dětí se zdravotním postižením, podmínky pro integraci personální i materiální, navrhovaná opatření

  Vzhledem k vytvoření třídy přípravného stupně již nedochází k integraci žáků do ZŠS Psáry.

 7. Stručný program prevence sociálně patologických jevů

  Po celou dobu sledovaného období nemusela škola řešit žádný problém z oblasti sociálněpatologických jevů. Tato dobrá situace je způsobena zejména tím, že žáci jsou s postižením střední a těžká retardace a tito žáci nejeví o podobné věci zájem. Žáci, kteří by mohli mít k těmto jevům sklony, jsou pod celodenním dohledem pedagogů školy a pracovníků DLP.

 8. Další činnosti školy

  Jak již bylo zmíněno v bodě 3, škola umožňuje absolvování kurzu pro doplnění základů vzdělání. Je určen pro osoby bez omezení věku a jeho žáky jsou klienti DLP a i osoby z regionu, které mají zájem tento kurz absolvovat. Dále škola poskytuje prostory pro organizování celoživotního vzdělávání bývalých absolventů školy a další zájemce z řad klientů DLP.

 9. Personální politika
  Z 5 pedagogů sboru jsou dva s plnou kvalifikací. Jedna učitelka si doplňuje předepsané vzdělání studiem na PF v Olomouci (4. ročník). Dvě učitelky bez předepsané kvalifikace s 11 letou praxí, dříve pracovaly jako vychovatelky v DLP a mají zkušenosti s prací s mentálně retardovanými dětmi. Ze dvou asistentů pedagoga jeden absolvoval středoškolské vzdělání a dvouleté studium oboru speciální pedagogika na SPŠ. Druhý asistent dokončil předepsané studium pro asistenta pedagoga.
 10. Předpokládané ekonomické a personální nároky v následujících třech letech vzniklé v souvislosti se zaváděním opatření, kterými má škola v úmyslu řešit svůj další vývoj v členění podle zdrojů ve stálých cenách z roku 2010
  Učitelský sbor pro příští období by bylo třeba doplnit alespoň jedním asistentem pedagoga. V případě úspěšného studia učitelek lze považovat učitelský sbor za stabilizovaný a perspektivní.
  Z ekonomického hlediska by bylo potřeby obnovit počítačové vybavení školy, které bylo pořízeno v akci „Internet do škol“.
 11. Přehled podaných i plánovaných žádostí školy o finanční podporu

  Škola požádá o poskytnutí dotace z ESF v rámci akce operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Škola podala přes aplikaci Benefit 7 žádost o finanční podporu projektu Tréninkem k sociální integraci, hrazenou z ESF. Žádost byla schválena radou a předána k dalšímu schvalování.

 12. PaedDr. Ladislav Adámek
  ředitel školy

PřílohaVelikost
dlouhodoby_plan_2010.pdf151.16 KB
Přihlášení
Intranet

Nepamatuji si heslo

Kdo je online
Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.