Řád základní školy speciální Psáry

Článek 1

Docházka do školy

 1. Docházka žáků do školy je povinná.
 2. Nepřítomnost ve škole může být omluvena jen pro nemoc, z vážných důvodů rodinných nebo důvodů spojených s pobytem v domově. Uvolnění z jedné vyučovací hodiny v odůvodněných případech poskytuje učitel, na jeden den třídní učitel, na více dnů ředitel školy.

Článek 2

Chování žáka

 1. Žáci dle svých rozumových schopností za neustálé pomoci učitelů dbají ve škole i mimo školu všech pravidel hygieny a bezpečnosti.
 2. Za pomoci a podpory učitelů jsou žáci povinni dodržovat zásady slušného a kulturního chování. Zdraví učitele, zaměstnance domova, a všechny hosty pozdravem „dobrý den“. Také odpovídají na pozdrav.
 3. Žáci nenarušují průběh vyučovací hodiny, o malých přestávkách zůstávají ve třídě, o hlavní přestávce jsou v určené třídě nebo na domluveném místě a dozor vykonává službu konající učitel.
 4. Žáky do školy vodí pracovnice přímé péče nebo rodiče a to od 8.00 do 8.15 hod. Po skončení vyučování si žáky vyzvedávají jednotlivé pracovnice přímé péče nebo rodiče.
 5. Do školy žáci nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo narušit mravní výchovu.
 6. Užívání drog, jejich distribuce, pití alkoholu a kouření je pro žáky nepřípustné.
 7. Mimo školu, včetně volných dnů a prázdnin se žáci v Domově nebo v rodině musí chovat a jednat tak, jak se mezi sebou chovají slušní lidé.

Článek 3

Práva žáka

 1. Nediskriminace - všechna práva se vztahují na každé dítě bez výjimky.
 2. Nejlepší zájem dítěte – veškerá rozhodnutí týkající se dítěte musí plně brát v úvahu jeho nejlepší zájem.
 3. Vedení dítěte a rozvoj jeho schopností – povinnost vést dítě způsobem, který odpovídá rozvoji jeho schopností.
 4. Názor dítěte – dítě má právo svobodně vyjádřit názor ke všem otázkám nebo řízením, která se ho dotýkají, s tím, že tento názor bude třeba brát v úvahu.
 5. Svoboda projevu – žáci mají právo vyjadřovat své mínění, získávat informace a zveřejňovat své názory.
 6. Svoboda myšlení, svědomí a náboženství – tato práva se musí respektovat.
 7. Svoboda sdružování – děti mají právo sdružovat se a příslušet ke sdružením nebo je vytvářet.
 8. Ochrana soukromí – dítě má právo být chráněno před jakýmkoliv vměšováním do soukromí, rodiny, domova a do své korespondence a před nezákonnými útoky na svou pověst.
 9. Přístup k vhodným informacím – dítě má právo přístupu k informacím a k materiálům z různých zdrojů, je však zároveň nutné ho bránit před materiály škodlivými jeho blahu.
 10. Ochrana před špatným zacházením – dítě je nutné chránit před všemi formami špatného zacházení páchaného rodiči nebo jakoukoli jinou osobou, které je dítě svěřeno.

Článek 4

Zacházení se školním majetkem

 1. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozovat věci, které tvoří zařízení a vybavení školy a třídy.
 2. Zjistí-li žák, že je nějaká věc poškozena nebo rozbita, je povinen ohlásit to učiteli.
 3. Zjistí-li žák ztrátu osobních věcí, je povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit učiteli.

Článek 5

Organizace a režim dne

 1. Vyučování začíná v 8.15 hod ve všech třídách.
 2. Malá přestávka trvá 5 minut.
 3. Velká přestávka trvá 15 minut.
 4. Polední přestávka trvá 50 minut.
 5. Časový rozvrh vyučování:
Vyučovací hodina Čas
1. 8.15 – 9.00 hod.
2. 9.05 – 9.50 hod.
3. 10.05 – 10.50 hod.
4. 10.55 – 11.40 hod.
5. 12.30 – 13.15 hod.
6. 13.20 – 14.05 hod.
7. 14.10 – 14.55 hod.
8. 15.00 – 15.45 hod.

Článek 6

Povinnosti učitele

 1. Učitelé přicházejí do školy nejpozději v 7.30 hod. Ihned po zápisu si sdělí s ředitelem a vedoucími pracovníky domova informace týkající se školy a žáků.
 2. V době do 8.00 hod. se připravují na vyučování a od 8.00 do 8.15 hod. dohlížejí na příchod žáků a nevzdalují se ze tříd.
 3. Učitel je povinen se seznámit s dokumentací žáka a připravit se řádně na vyučování dle tématických plánů a plně využívat pracovní dobu určenou k vyučování. Administrativní práci provádí učitel zásadně v době mimo vyučování.
 4. Po celou dobu pobytu žáka ve škole dbá učitel na slušné chování žáků, dodržování hygienických zásad a bezpečnostních předpisů. V době přestávek je s dětmi dozor dle rozvrhu dozorů.
 5. Učitel je odpovědný za řádné vedení třídní knihy, třídního výkazu a vedení dokumentace žáků.
 6. Třídní učitel odpovídá za inventář třídy, dohlíží na stav učebnic. Při ročních inventurách spolupracuje s inventarizační komisí.
 7. Stará se o pořádek ve třídě a její výzdobu.
 8. V době pobytu žáků ve třídě pečuje o jejich čistotu a upravený zevnějšek, dbá, aby řádně používali kapesníky.
 9. Učitel spolupracuje s pracovníky přímé péče a rodiči a vyměňuje si potřebné informace o dětech.
 10. V případě úrazu nebo náhlého zhoršení zdravotního stavu dítěte učitel okamžitě přivolá zdravotní sestru domova, která zajistí potřebnou péči. V případě úrazu žáka je učitel povinen zaznamenat do knihy úrazů údaje, kdy, kde a za jakých okolností k úrazu došlo, kdo poskytl první pomoc a jaká byla učiněna další opatření. Každý úraz a změna zdravotního stavu se musí nahlásit řediteli.

Článek 7

Závěr

Tento řád Základní školy speciální Psáry platí pro všechny žáky a pedagogické pracovníky školy s účinností od 1.9 2010. Ředitel školy zajistí, aby s ním byli seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci a žáci.

Psáry, 1.9.2010

PaedDr. Ladislav Adámek
ředitel Základní školy speciální Psáry

Vendulka Štanclová

Jaroslava Popelková

Jana Dušková

Marie Kostelecká

Dagmar Povolná

Jakub Adámek

PřílohaVelikost
rad_zakladni_skoly_specialni.pdf149.42 KB
Přihlášení
Intranet

Nepamatuji si heslo

Kdo je online
Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.